iCoach – Yönelim

iCoach©, koçların kullanımına yönelik tasarlanmış tek yönelim envanteridir.

 

En kısa ve net tanımıyla koçluk, danışanın tercih ettiklerini tanımlaması ve bu yönde davranışlarına yön vermesidir. Koçluk sürecinin başarısı, hedeflenen davranış değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ile ölçülür. iCoach©, danışanın kararlarının kaynağı ve o yönde değişebilirlik düzeyi hakkında bilgi verir. Bu bilgi kritiktir.

iCoach©, bireyin kendini bazı ifadelere uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak, onun eğilim, tercih ve potansiyellerini raporlayan bir değerlendirme aracıdır. iCoach© içerişinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel sonuçlar ile paraleldir ve size hangi özelliklerin ne derecede değişebileceğine ilişkin bilgi sunmayı amaçlar.

Raporun temel amacı, koçluk sürecinde danışanı etkileyecek temel psikolojik kavramlar hakkında bilgi sağlamak; koçun ve danışanın farkındalık düzeyini davranış ve tercih potansiyellerine ilişkin arttırarak koçluk sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaktır.

Rapor, aksiyon odaklı olarak incelendiğinde aşağıdaki bilgileri sağlar;

» Davranışların kaynağını oluşturan temel motivleri,
» Danışanın, zihinsel olarak zaman kavramına ilişkin kendini nasıl konumlandırdığı
» Danışanın, davranışlarına yön veren değerlerinin neler olduğu,
» Değişim sürecine bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde nasıl tepki vereceği,
» Değişim karşısında nelerin destekleyici, nelerin engelleyici olabileceği.

 

iCoach© ile raporlanan bölümler;

» Temel motivler ve kişinin bu motivlere verdiği değer
» Kişişel değerler haritası
» Zaman yönelimi
» Değişim yönelimi ve değişim dinamikleri
» Danışanın güçlü yönleri ve koçluk sürecinde dikkat edilmesi gereken alanlar

 

TEMEL MOTİVLER

Motivler, davranışa kaynaklık eden temel enerji alanını temsil etmektedirler. Eğer belirlenen hedef bireyin davranışlarını şekillendiren motivlerle uyumlu değil işe koçluk sürecinin başarıya ulaşma ihtimali düşebilir. Buna ek olarak, bireyin motivlerinin düşük olması, koçluk sürecinde ortaya koyulan hedeflerle ilgili aksiyona geçmekte zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu alanlarda değişimi hedeflemek, kısa vade de koçluk sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

Yapılan çalışmalara göre insanlarda sürekli doyum isteyen 4 temel psikolojik motiv vardır. Davranışların kaynağını teşkil eden bu motivler, Başarılı Olma, İlişki Kurma, Hâkimiyet ve İdrak olarak adlandırılır.

 

KİŞİŞEL DEĞERLER HARİTASI

Değer, bireyin günlük hayatta hangi davranişina doğru hangisine yanlış olduğuna karar verirken kullandıkları temel referans noktaları olarak tanımlanır.

Değerlerin analizi koçluk sürecinin olmazsa olmazı niteliğindedir çünkü kişinin hayattan elde edilen doyumun derecesini şekillendirirler.

Değerler ile elde edilen bilgi, danışanın ‘Nasıl bir hayat istiyorsun?’ sorusuna verdiği yanıtı önemli oranda belirler. Birçok noktada yaşanan problemler, performans düşüklükleri, tatminsizlikler değerlere uygun hareket edilmemesi sonucu oluşur. Böylece onlarla birlikte oluşturduğunuz hedeflerin değerlere uygunluğunu da kontrol edebilirsiniz.

 

ZAMAN YÖNELİMİ

Zaman kavramının zihin tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi veren boyuttur. Genel anlamda geçmiş, şimdi ve gelecek algısının kişide nasıl şekillendiğini ölçer ve raporlar.

Toplumda genel olarak kuşaklar arası farklılaşmaya neden olan boyuttur. Bugün birçok işletmede yaşanan işten çabuk sıkılma, çalışanı motive edememe, çalışan adanmışlığındaki düşüş gibi problemlerin temelinde zaman yönelimi yatar. Koçluk sürecinin başarılı olması için, bireyin daha fazla geleceğe odaklanması, geçmişe yönelik düşüncelerden kurtulması ve dürtüsel hareket etmeyi bırakması gerekir. Böylece, koçlukta hedeflenen değişimler için gerekli zamansal yönelim sağlanmış olur.

 

DEĞİŞİM YÖNELİMİ

Her değişim birey için büyük bir stres kaynağıdır ve bireylerin belirli özellikleri bu stresle baş edebilme düzeyini değiştirmektedir. Bu alan özellikle koçluk süreci için çok kritik öneme sahiptir çünkü koçluk süreci tümüyle kişide veya durumda değişimi hedefleyen bir süreçtir. Eğer bireyin değişime bilişsel, duygusal veya davranışsal alandan birinde direnci varsa veya kişinin risk yönelimi çok düşükse, hedeflenen değişimin gerçekleşmesi zor olacaktır. Bu nedenle süreçte koçluk alan bireyin ve koçluk veren kişinin bu dirençle baş etmesini sağlayacak yöntemler geliştirmesi gerekir.

Bireyin herhangi bir değişim karşısında nasıl ve ne yönde tepki verdiğinin göstergesidir. Değişime uyum düzeyi genel anlamda bireyin değişime yönelik davranışlarına yönelik bilgi verir. Bu bölümde yer alan boyutlar, kişinin değişimi ne düzeyde arzuladığı ve değişim karşısında ne düzeyde uyum göstereceğini raporlamaktadır.

 

DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ

Bireyin koçluk süreci içerişinde kritik olarak sahip olmaları gereken bu boyutların hepsi bireyin işinde belirli bir hedefi gerçekleştirirken veya bir engelin üstesinden gelirken kullandıkları alanlardır.

Bu bölümde raporlanan alanlar bireysel özelliklerdir ve kişinin yetkinliklerine ilişkin bilgi verir. Gelişebilir ve değişebilir alanlar olduğu için süreçte koçluk sürecinde hedeflenen alanlara alınması yararlı olur.

 

 

İletişim

Detaylı bilgi almak için tıklayın!

Post your comments here